Omluvenky


Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k omlouvání absencí žáků ošetřujícím lékařem

Podle § 22 odst. 3 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování zákonní zástupci dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Omluvení nepřítomnosti žáka tedy provádí zpravidla zákonný zástupce žáka, kdy zákon v ustanovení § 50 odst. 1. ukládá doložit tyto důvody nejpozději do tří kalendářních dnů od nepřítomnosti žáka (obdobně u zletilých studentů).
Zákon dále upravuje možnost uvolnění žáka z některých předmětů (rovněž na žádost zákonného zástupce), přičemž uvolnění z předmětu tělesná výchova je podmíněno lékařským vyjádřením.

MŠMT vydalo v roce 2014 Metodický pokyn 10 194/2002 - 14 k jednotnému postupu při omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Článek II. výše uvedeného metodického pokynu stanoví, že nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka (popřípadě vychovatel domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v. domově mládeže) a zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.

Základní a střední škola může požadovat pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.

Cílem takové úpravy je zabránit negativním jevům v rodinném zázemí žáka, kdy by zákonní zástupci neplnili své povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti a zanedbávali péči o jeho školní docházku (omlouvali jeho neodůvodněnou nepřítomnost).

Důvody nepřítomnosti žáka tedy nedokládá lékař, stejně tak lékař neomlouvá jeho nepřítomnost, avšak v odůvodněných případech je potvrzení lékaře součástí omluvenky, kterou vystavuje zákonný zástupce.
To, že školské zařízení dá do svého školního řádu, že např. "absenci dítěte delší jak jeden den je možné omluvit pouze lékařem" není pro registrujícího poskytovatele dítěte, tedy praktického lékaře pro děti a dorost, nikterak závazné. V praxi ale často dochází k situacím, kdy škola vyžaduje právě potvrzení vystavené lékařem, přičemž však žádný právní předpis z oblasti zdravotnictví nestanoví povinnost lékaře takové potvrzení vydat. Je třeba si uvědomit, že školní řád nemůže ukládat žádné povinnosti třetím osobám - tedy ani lékařům.

MUDr. Martina Novotná ředitelka odboru zdravotních služeb